Abonneer Log in

Wat Bart De Wever zal doen als burgemeester van Antwerpen

Samenleving & Politiek, Jaargang 19, 2012, nr. 7 (september), pagina 32 tot 36

Wie zich afvraagt hoe Antwerpen er zal uitzien als Bart De Wever op 14 oktober het Schoon Verdiep van het stadhuis verovert, moet dringend het verkiezingsprogramma van N-VA Antwerpen lezen (http://antwerpen.n-va.be/verkiezingen2012/programma). Het programma oogt liberaal, asociaal en (licht) autoritair. Er is één constante: leer goed Nederlands, dan verdwijnen alle problemen als sneeuw voor de zon.

Het zal swingen als de Antwerpse N-VA aan de macht komt. ‘De districten besteden bijzondere aandacht aan de typische en traditionele Antwerpse verenigingen en amateurkunsten, zoals de fanfares, harmonieën, de amateurtoneelgezelschappen, schuttersgilden, rederijkerskamers, de gildestoet... Er moet in het culturele aanbod dat van de stad uitgaat - zoals de Zomer van Antwerpen - ook aandacht zijn voor deze typische en traditionele Antwerpse verenigingen. In dit kader wenst de N-VA een heropwaardering van de Antwerpse gildefeesten.’ Naast het vendelzwaaien, toch een bezigheid van de typische en traditionele verenigingen, heeft De Wever als burgervader nog meer in petto.

Het N-VA-programma is op maat gesneden van Antwerpenaren die willen parkeren waar en wanneer ze willen, en liefst voor hun eigen deur. Het is op maat van wie lak heeft aan bouwaanvragen en -vergunningen. Het is sociaal (meer kinderopvang in crèches, meer scholen voor kleuters en lagere schoolleerlingen) en tegelijk asociaal. Het is een liberaal project, gemixt met kritiek op wat er niet lekker loopt in Antwerpen. Geen woord over het feit dat N-VA ook in de coalitie zetelt en dus mee verantwoordelijk is voor het huidige beleid. Het programma geeft ook geen concrete voorstellen over hoe een en ander moet worden aangepakt. Zinnen en voorstellen zoals ‘bij heraanleg van straten wordt het beeldkwaliteitsplan beter benut als esthetisch kwaliteitsinstrument’ zijn legio. Vermoedelijk weten alleen god, klein pierke en De Wever wat dit betekent.

Het asociale zit vaak in de details. Zo moeten er meer sociale koopwoningen komen (waar niemand iets tegen kan hebben, integendeel) door sociale huurwoningen te verkopen. De uitsluiting van etnische minderheden in de sociale huursector wordt verborgen achter deze redenering: ‘rekening houdend met de wachtlijst, moeten er meer éénkamerappartementen worden voorzien’. Een andere techniek is de sociale huurmaatschappijen het recht te geven om de kennis van het Nederlands van hun huurders te testen. Wie weigert Nederlands te leren, gaat er onherroepelijk uit. We zien het als voor ons: wie niet elke zes maand beter scoort op zijn examen Nederlands, moet maar verhuizen. Of deze testen het Antwerpse dialect zullen stimuleren of juist verwerpen, blijft onduidelijk. Wij willen bij deze pleiten voor algemeen Nederlands. Eén vuile Antwerpse A tot daar toe, bij twee: eruit!

UITLOKKING

Het (licht) autoritaire karakter van het programma wordt dan weer mooi geïllustreerd door passages als deze: ‘In het kader van het bestrijden van sociale fraude moet er een optimale samenwerking zijn tussen de huisvestingsmaatschappijen, de politie, het OCMW...’ Die drie puntjes op het einde zijn verontrustend. Waaraan gaat de politie onder leiding van de N-VA-burgemeester zo allemaal meewerken? Aan het actief opsporen van illegalen, zo blijkt verder uit de tekst, en dit in het kader van de huis-aan-huis bezoeken. Dat de privacycommissie al in 2005 brandhout heeft gemaakt van dit voorstel, lijkt geen bezwaar voor de Antwerpse N-VA. Een ander programmapunt is dit: illegale daklozen worden opgepakt en overgedragen aan de bevoegde instanties voor repatriëring.

De partij wil sociaal assistenten van het OCMW verplichten om politieagent te spelen bij huisbezoeken en hen verplichten bij vermoeden van fraude dit te melden aan een ‘speciale anti-fraude cel’. Benieuwd wat de hogere overheid hiervan zal denken en of de sociaal assistenten dit in het kader van hun hulpverleningsrol zullen zien zitten. De wijkagenten krijgen er van de N-VA nog een taakje bij. Ze moeten niet alleen jongeren opvolgen die een overtreding begaan of een misdrijf plegen. Ze moeten ook nog met de ouders overleggen hoe nieuwe problemen kunnen worden voorkomen. Zullen ze dat bij de bijzondere jeugdzorg wel leuk vinden? Zullen de Antwerpse wijkagenten zich tot deze opvoederstaak geroepen voelen? Een ideetje voor Bart: misschien toch andere diplomavoorwaarden voor de Antwerpse wijkagenten opleggen?

Iedereen die vanaf de volgende legislatuur de Antwerpse Ring gebruikt of Antwerpen binnenrijdt langs de grote invalswegen zal door camera’s met nummerplaatherkenning worden geregistreerd. Een maatregel in het kader van de strijd tegen de grote en georganiseerde criminaliteit, zo meldt het N-VA-programma. Zouden die maffiajongens er niet aan denken om valse nummerplaten en gestolen auto’s te gebruiken of is de georganiseerde misdaad in Antwerpen dommer dan elders? In de strijd tegen de misdaad laat N-VA zich overigens niet vastpinnen door het wettelijk kader. Het doel heiligt de middelen, moeten ze gedacht hebben. Zo moeten ‘lokfietsen met gps-chip’ geplaatst worden om fietsendieven te klissen. Alleen jammer dat uitlokking bij wet verboden is. Ook dat zal wel ‘de kracht van de verandering’ zijn.

MEER TERRASSEN

De luchthaven van Deurne blijft open en moet de illegale diamanthandel van en naar Londen nog sneller en eenvoudiger maken door te specialiseren in een snelle check-in voor zakenmensen. Terloops, weggestopt tussen allerlei andere dingen, vindt N-VA dat ‘het ontplooien van commerciële activiteiten op de heraangelegde Scheldekaaien mogelijk moet zijn’. Hola, waar gaat dit over? Overal terrassen? High-end shoppingmogelijkheden? Fastfood-stalletjes?

Raar maar waar. Nadat de stad zowat plat op zijn buik is gaan liggen voor de horeca en zijn terrassen, vraagt de N-VA dat ‘het terrassenreglement geëvalueerd wordt en waar nodig versoepeld. Het is nu te veel een amalgaam van beperkende regeltjes die verregaand ingrijpen op de vrijheid van ondernemerschap’. Nog meer versoepelen dus, maar kan dat nog? Mag binnenkort de hele Ossenmarkt vol terrassen staan? Mogen voetpaden helemaal volgestapeld worden met stoelen en tafels en moeten de voetgangers dan maar tussen de auto’s gaan lopen?

Trop is te veel, moeten ze gedacht hebben bij de N-VA toen ze over het parkeerbeleid brainstormden. Of misschien beter: pas assez is te weinig. Er mogen dus geen parkeerplaatsen meer verdwijnen en indien mogelijk maken we er nog parkeerplaatsen bij. Joepie, eindelijk zullen we terug voor ons favoriete café op de Dageraadsplaats kunnen parkeren. En terwijl de eventuele overkapping van de Ring volgens het N-VA-programma beperkt blijft tot het verbreden van de bruggen, weet de N-VA reeds wat er moet op gebouwd worden: een parkeergebouw. Want, zo zegt de partij: het verbeteren van de luchtkwaliteit en het verminderen van lawaaihinder mag niet alleen op het beperken van het verkeer gericht zijn.

NIETSNUTTEN

In het kader van de bestrijding van de werkloosheid zijn ‘de voorrangsregels met betrekking tot personen die een inkomen uit arbeid genereren en senioren, zoals vandaag in het toewijzingsreglement van de stad Antwerpen bepaald, van toepassing op het hele patrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappijen en niet enkel op een gedeelte van de nieuwe projecten’. Gedaan dus met nietsnutten in de sociale woningen. De door de N-VA zo geprezen sociale mix lijkt dus beperkt te worden tot de actieve middenklasse en gepensioneerden.

In het hoofdstukje over tewerkstelling van werklozen en leefloners somt de N-VA op wat de VDAB en het OCMW nu al doen. Deze voorstellen, zoals het activeren van leefloners, worden sowieso gerealiseerd, want de maatregelen zijn reeds in voege. Waarom ze dan worden opgenomen in het programma is onduidelijk. Verschillende interpretaties zijn mogelijk, het is maar hoe je het bekijkt. De mogelijkheden zijn: 1) N-VA bedondert de kiezers met deze voorstellen, 2) Monica De Coninck, in een vorig leven OCMW-voorzitster en schepen van Sociale Zaken in Antwerpen voor sp.a, is eigenlijk lid van N-VA en dus kan N-VA deze zaken claimen, 3) de sp.a voerde gewoon het programma van N-VA uit, 4) bij de N-VA weten ze niet dat deze voorstellen al allemaal gerealiseerd zijn.

Maar ook wat betreft het onderwijs en de (stads)scholen lopen de voorstellen parallel met het huidige beleid van de sp.a-schepen van Onderwijs. Dus moet het lijstje uitgebreid worden met mogelijkheid nummer 5: dit is een programma dat geschreven werd om samen met Patrick Janssens en zijn stadspartij (een kartel van sp.a en CD&V) een coalitie te vormen. Het is dan handig dat je in de tv-studio’s kan stellen dat je partijprogramma voor meer dan vijftig procent overeenkomt met dat van de stadspartij.

Het activeren van leefloners en sociaal gemarginaliseerden mag dan ook weer niet te ver gaan, want de N-VA vraagt een doorlichting van sociale activiteitencentra zoals onder andere de sociale restaurants. Die mogen immers geen concurrentie vormen voor de reguliere economie. De partij wil dit oplossen door te gaan werken met een systeem van cheques, die kunnen worden gebruikt bij wat ze ‘reguliere’ particulieren en zelfstandigen noemen. Duidelijker gezegd: schaf af die boel van sociale restaurants en geef de gebruikers cheques die ze in een grootwarenhuis kunnen gaan opsouperen.

De N-VA geeft zijn toekomstige burgervader nog wat meer werk. Als je arm bent, ga je niet meer zomaar om het even waar wonen. Kansarme inwijkelingen van buiten de stad zullen zich niet meer mogen vestigen in wijken die deze toestroom niet meer aankunnen. De Wever zal dus bij elke nieuwe inschrijving een middelen- en scholingsonderzoek laten doen, om te zien of ze niet kansarm zijn. Zo ja, eruit. Naar de rijke buurten! Bij de N-VA hebben ze niets geleerd uit de wet-Gol, die in de jaren 1985 tot 1995 soortgelijke doelstellingen voor migranten heeft opgelegd in sommige Brusselse gemeenten, zoals Schaarbeek. Tevergeefs, zo bleek.

STAKINGSRECHT

‘Syndicale acties mogen nooit leiden tot het blokkeren van de Antwerpse haven’, meent N-VA. Gedaan met staken door het ACOD en aanverwante kutorganisaties. Ook voor de dokwerkers belooft de partij niet veel goeds, aangezien ‘het stelsel van de havenarbeid in overleg met de betrokken partijen (werkgevers, vakbonden, sociale bemiddelaars en het gemeentelijk havenbedrijf) moet worden gemoderniseerd, zonder het statuut van havenarbeider op de helling te zetten’. Dit lijkt alleen mogelijk als de havenarbeiders inleveren op hun statuut. Maar geen nood, het is alleen maar bedoeld om de concurrentiepositie veilig te stellen.

De Wever had ons een nationale campagne beloofd, tegen premier Di Rupo. Van oppositie tegen de federale regering valt echter weinig of niets te merken in het programma. Integendeel, geregeld wordt de hulp van de federale regering ingeroepen. Hetzelfde geldt voor de Vlaamse regering. Voor een pak voorstellen wil de N-VA het initiatief gaan nemen op Vlaams niveau. Waarop wacht de partij? Een reeks voorstellen over opleiding en scholing, sport, activering van werklozen, VDAB-beleid, mobiliteit en haven situeren zich op Vlaams niveau, en niet op dit van het stadsbestuur. De voorzitter ziet toch elke dag zijn N-VA-ministers in de Vlaamse regering? Waarom wachten tot 1 januari 2013 als het nu reeds kan?

Er zit wel degelijk een rode draad in het programma. Een goede kennis van het Nederlands lost vele, zo niet alle problemen op. Voor een streng en rechtvaardig beleid geldt het leren van de Nederlandse taal als topprioriteit. Van tewerkstelling over de crèche naar de school, de buurt, de veiligheid en noem maar op: mits kennis van het Nederlands smelten de problemen als sneeuw voor de zon. Wie de concreet vastgelegde resultaatsverbintenis niet haalt, wordt gesanctioneerd of desnoods uitgewezen. De N-VA en zijn groot opperhoofd zullen er over waken.

Valerie Descherpere\*
Als sociologe afgestudeerd aan de KU Leuven.

Ze woont in Antwerpen maar overweegt naar Gent te verhuizen.
\*Valerie Descherpere is een pseudoniem.

verkiezingen - Antwerpen - N-VA

Samenleving & Politiek, Jaargang 19, 2012, nr. 7 (september), pagina 32 tot 36

Abonneer je op Samenleving & Politiek

abo
 

SAMPOL ONLINE

40€/jaar

 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
MEEST GEKOZEN

SAMPOL COMPLEET

50€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 

SAMPOL STEUN

100€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*
 

SAMPOL SPONSOR

500€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*

Het magazine verschijnt 10 keer per jaar; niet in juli en augustus.
Proefnummer? Factuur? Contacteer ons via info@sampol.be of op 09 267 35 31.
Het abonnementsgeld gaat jaarlijks automatisch van je rekening. Het abonnement kan je op elk moment opzeggen. Lees de Algemene voorwaarden.

Je betaalt liever via overschrijving?

Abonneren kan ook uit het buitenland.

*Ontdek onze SamPol draagtas.